Cornelis van Hese, Antz. verdacht van oplichting (1904)

Cornelis van Hese, Antz. verdacht van oplichting (1904)

Verdacht van oplichting

 

Op 13 oktober 1904 komt er bij de politie te Goes een verzoek om informatie binnen van de politie uit Terneuzen naar Cornelis van Hese welke luid:

In den loop van den maand Augustus dezes jaar heeft een persoon van ongeveer 23 a 24 jarigen leeftijd voornamelijk bij buiten de kom van dezer gemeente en te Zaamslag en elders woonende veldarbeiders, loten verkocht tegen fl. 0,25 per lot, voorgevende zooals ook de loeten vermeld staat dat de trekking der prijzen op 29 augustus zoude plaats hebben en dat den uitslag in verschillende in Zeeland verschijdene bladen zou worden gepubliceerd.

Niemand van de koopers der loten heeft verder meer iets vernomen, ook geen bekendmaking in de genoemde couranten.

Onder toezending van een der bedoelde loten, neem ik beleefd de vrijheid Uwe edele te verzoeken, of U iets van gemelde loterij bekend is en of dit niet als met zoo vele, gewone zwendel is? Gaarne ontvang ik het lot terug.

De persoon die de loten hier in de omgeving verkocht heeft, was van middelmatige lengte, slank, blond van uiterlijk en een grote blonde moustasche, geen baard en maar schraaltjes gekleed.

Wanneer er naar uwe mening in deze bepaald bedrieglijke handelingen zijn gepleegd, dan zou ik gaarne ten einde proces-verbaal te kunne opmaken bij ontdekking van den persoon, naam, leeftijd en woonplaats van deze, van U weledele te mogen vernemen.

De gemeente politie Terneuzen.

De politie te Goes heeft dit onderzocht en stuurt de volgende informatie terug:

Ter voldoening aan Uw verzoek van eergisteren, deel ik U mede dat Cornelis van Hese, geboren te Goes, 18 December 1871, koffiehuisbediende en werkman, woonachtig te Goes, het teruggaand lot verkocht en verder te Ter Neuzen meet dergelijke loten verkocht heeft.

Dat volgens zijn zeggen hij de uitslag der trekking niet in de Goesche, Middelburgse Couranten en in het gratis advertentieblad heeft doen plaatsen, omdat hij in de streken waar die bladen het meest worden gelezen, weinig of geen loten had verkocht, doch wel de uitslag deze spelerij in de Terneuzensche, Axelsche en Hulstsche Couranten, benevens die van Breskens kan doen plaatsen en reeds geruime tijd aan het afleveren der prijzen bezig is.

Tot nu toe kan ik niet nagaan of hier bedrieglijke handelingen zijn gepleegd, maar dat het zeverkol is, daarvoor ben ik bijna overtuigd. Deze familie, althans kan niet anders.

 

De Commissaris van Politie te Goes