Josephus van Hese, Arnz. verkoopt illegaal vogels (1900)

Josephus zoon van Arnoldus maakt zich schuldig door het vangen en verkopen van vogels

 

Op 3 maart 1900 schrijft de commissaris van politie te Goes naar het kantongerecht te Middelburg:
“Ik heb de eer u hierbij te doen toekomen een proces-verbaal tegen Josephus van Hese, wegens overtreding der wet tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw og houtteelt.
De vogels zijn in vrijheid gesteld en zal de kooi, waarin ze vervoerd werden ter Griffie van Uw Kantongerecht, alhier worden gedeponeerd.

De commissaris van Politie

 Proces-verbaal

 Heden den eersten Maart van het jaar negentien honderd, heb ik Pieter den Hollander, agent van politie en onbezoldigd rijksveldwachter te Goes, van den Heer Commissaris vernomen dat door een zekere van Hese een kooi met zwarte lijsters ter verzending was aangeboden aan het Expeditiekantoor alhier en door den Heer Directeur Schotman van dit kantoor op aanwijzing geweigerd was te vervoeren.

Op last van den Heer Commissaris van Politie alhier, heb ik Pieter den Hollander voornoemd postgevat in de Korte Kerkstraat te Goes en zag ik dat omstreeks zes en een vierde uur des avonds van bovengenoemde datum, Josephus van Hese, zonder bijnaam of valsche naam, geboren te Goes 30 December 1872, van beroep werkman en wonende te Goes, met een kooi dat kantoor verliet en zich aldus bevond op den openbaren weg Korte Kerkstraat alhier, waarop ik hem verzocht te laten zien wat zich in die kooi bevond, waaraan hij voldeed en bevond ik daarin acht levende zwarte lijsters, merels of gietelings, genoemd in art 3 sub 1 van het besluit van 24 October 1892, staatsblad no 236 welke vogels volgens art 3 der wet van 25 Mei 1880, staatsblad no 89, door mij dadelijk in vrijheid zijn gesteld.

Verdachte was niet voorzien van de vergunning in art 4 van bedoelde wet tot vervoer van deze vogels en waren volgens het adres op de kooi vermeld, deze vogels tot vervoeren aangebracht bij genoemde expeditie van Gend en Loos aan de Heer P. Zwankhuizen, Nieuwe Markt No 4, Rotterdam, aan wien hij ze per stuk had verkocht voor 50 cent.
De kooi waarin de vogels werden vervoerd is door mij in beslag genomen om te worden gedeponeerd ter Griffie van het Kantongerecht alhier.

Van welk bovenstaande door mij dit proces-verbaal is opgemaakt en geteekend op den eed bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd op den tweeden Maart negentien honderd.

Was get. P. den Hollander